O lesnictví na Orlíku

Lesní hospodářství tvoří spolu s rybářstvím hlavní náplň ekonomické činnosti firmy a proto je mu věnována maximální pozornost. Prioritním zadáním je trvalá ekonomická výnosovost majetku a to je samozřejmě podmíněno zachováním a neustálým zlepšováním stability i výnosovosti porostů. Společnost ORLÍK NAD VLTAVOU, s.r.o. obhospodařuje v současné době cca 10 500 ha lesů rodinného majetku Schwarzenbergů a k tomu cca 200 ha lesů obcí kolem majetkové lokality na Hraběšíně. Pro odbornou veřejnost doplňujeme, že z přírodního hlediska se majetek rozkládá v přírodní lesní oblasti 10. Středočeská pahorkatina, v nadmořské výšce 304-570 m.n m. Oblast je chudá na srážky, průměrně 590 mm/rok, průměrná roční teplota 7,5 oC. Převažuje lesní vegetační stupeň (LVS) 3. dubobukový (76%) poté 4. LVS – bukový (17%), v menšině je 2. LVS bukodubový (6%) a 1. dubový (1%). Typology jistě zaujmou výsledky zařízení LHP, ze kterých vyplynula převaha HS45 živných stanovišť středních poloh 42%, HS43 kyselých stanovišť středních poloh 28%, HS47 oglejených stanovišť středních poloh 14% a HS41 exponovaných stanovišť středních poloh 11%. Z hlediska možného omezení hospodaření je situace zatím relativně příznivá. 86 % lesů je v kategorii lesa hospodářského, 0,5 % v kategorii lesa ochranného a 13,5 % jsou kategorie lesa zvláštního určení, kde lze většinou hospodařit ve specifických podmínkách (obora, bažantnice, půdoochranné lesy na příkrých svazích a pouze několik lokalit přírodních památek je bez hospodaření).

Roční výše těžeb se pohybuje dle rozhodnutí vlastníka na úrovni 91% množství schváleného platnými lesními hospodářskými plány z důvodu zachování dlouhodobé vyrovnanosti.

Lesnictví

Dovolíme si citovat kapitolu z posledního zařízení lesního hospodářského plánu Orlík – hospodářský záměr vlastníka:

 

„Hospodářským záměrem vlastníka je pěstování hospodářského lesa.

            Cílem hospodaření je zakládání a pěstování zdravého lesa, druhovou a prostorovou skladbou přírodě blízkého a vysoce produktivního. Tento les přináší prospěch majiteli, společnosti a přispívá k zachování vysoce efektivních ekosystémů. Vedle funkce hospodářské plní i veškeré ostatní funkce včetně ekologické, rekreační a sociální.

Požadavkem vlastníka lesa je taková konstrukce základních rozhodnutí, aby hospodaření v příštím období zajišťovalo odpovídající rentabilitu a vyrovnanost.

Mezi hlavní hospodářské záměry vlastníka na období platnosti plánu patří zejména:

a)                 Zachování uspořádání lesa ve formě věkových tříd pro dosavadní způsob hospodaření. Tento způsob vede k evidenční a informační srozumitelnosti a přehlednosti, konkrétnosti opatření a jejich kontrole ve všech oblastech využití lesa.

b)                 Pokračování ve zvyšování dlouhodobé ekologické stability porostů promyšleným prostorovým uspořádáním a vpravováním dostatečného množství odpovídajících melioračních a zpevňujících dřevin.

c)                  Zachování trvalé a vyrovnané ekonomické výnosovosti majetku se zajištěním vyrovnané těžby alespoň v následujících 3 deceniích.

d)                 V maximální míře dané legislativními mantinely použití introdukovaných dřevin, zejména dlouhodobě ověřené a domestikované DG ke zvýšení druhové diferenciace porostů a  k realizaci vhodné ekologické a ekonomické alternativy za ekologicky méně vhodný SM.

e)                  Minimalizace všeobecných negativních dopadů legislativních opatření a omezení, zejména z oblasti ochrany přírody a krajiny.“


ask

Další zajímavé články ze sekce lesnictví naleznete zde

Prodej dřeva