Lesní školkařství

Lesní školkařství

Rozsah majetku, možnost čerpání vlastních zdrojů geneticky hodnotného a uznaného semenného materiálu, kvalifikace a zkušenosti předchozího vedení firmy vedly celkem k logickému strategickému rozhodnutí. 

Pro obnovu lesa si produkovat sazenice vlastní výrobou. Byl založen systém centrální cca 3,5 hektarové školky s využitím rozšířených ploch, skleníků, fóliovníků a vybavení bývalého zámeckého zahradnictví, doplněný malými aklimatizačními školkami na jednotlivých úsecích. Celková plocha školek dosáhla 12 ha a po dobudování střediska začal systém produkovat potřebnou sadbu hodnotově pod tehdejší nabídkovou tržní cenou (cca 3,60,- Kč/sazenici). K tomu je nutno připočítat neocenitelný přínos vlastní kontroly, ovládání produkce z hlediska načasování a celospolečenský přínos v nabídce pracovních příležitostí v regionu. Systém se podařilo obhájit před majiteli a mohl být nadále rozvíjen. Po generační výměně na postu vedení školky se dále podařilo zlepšit celkový logistický systém produkce sazenic. Plocha školek vzrostla na nynějších 13,5 ha i přes rozhodnutí o útlumu nejvzdálenějších odloučených školek na Hraběšíně, produkce semenáčků se soustředila více do centrální školky se zajištěnou závlahou, byla vybudována mobilní kapacita závlahy pro potřeby vzdálených satelitních školek v případě nouze, druhy školkovaných sazenic v odloučených školkách byly účelně přesměrovány, aby dle možností v nejvzdálenějších lokalitách byla nejméně náročná produkce na obsluhu a tím se mohlo účelněji využít nákladů na dopravu. Zároveň se podařilo zkrátit v souladu s moderními trendy a poznatky dobu produkce jednotlivých druhů sazenic, doplňkově se začala produkovat obalovaná sadba BK a DG na vzduchovém polštáři (QP). Organizační změny umožnily využít přirozené fluktuace k redukci části stávajících trvalých zaměstnanců bez nutnosti náhrady.

Vedle každoroční výše produkce výsadby schopných sazenic cca 800 tisíc jedinců pro vlastní potřebu, zajišťování oblasti lesního semenářství a ostatní činnosti (částečné plnění střediska služeb pro lesní úseky, vánoční stromky, klest, atd.) přibyla středisku náplň v zajištění významného podílu služeb při údržbě zahrad a zámeckého parku. Současná personální kapacita je 9 stálých, dobře sehraných a obětavých zaměstnanců pod vedením schopného vedoucího školky. Během jarní a podzimní sezóny je nutné krátkodobé významné navýšení počtů.

Náklad na jednu výsadby schopnou sazenici se podařilo dále snížit a klesající podíl opakované obnovy (vylepšení) na majetku na celkovém zalesnění z dlouhodobého průměru 21% na 11% naznačuje, že ne na úkor kvality. Cca 10% z potřeby produkce se upřesňuje nákupem chybějících druhů a prodejem nadbytků na trhu. Záměrem není zvyšovat komerční produkci k uplatnění na trhu a konkurovat tak ostatním subjektům, naopak, osvědčila se vzájemná spolupráce s nejbližšími lesními školkami, zejména s Lesní školkou Pavel Burda (Milevsko - Sepekov)

 (http://www.pavelburda.cz/onas.htm

08.07.12


Další články sekce Lesnictví

Prodej dřeva