Ochrana přírody na majetku

Ochrana přírody na majetku

Na obhospodařovaném majetku se nachází několik tematických „zájmových vrstev“ ochrany přírody.

 

 

 

 

 

a) přírodní památky:

 

PP Kopaniny s reliktním borem na břehu řeky Otavy u Zvíkova,

PP Sobědražský prales s dubobukovým porostem v lesním komplexu Chlum

PP Kopáčovská – louka u Čimelic s chráněnými druhy rostlin.

PP Nerestský lom – význačná geologická vápencová lokalita s vápnomilnou květenou

PP Bachmač – lesní rašeliniště vrchovištního až přechodového typu u Jickovic

PP Rukávečská obora – acidofilní bikové bučiny (oplocený porost uvnitř obory Květov)


Jedná se většinou o malé plochy s akceptovatelným hospodářským omezením a lze dojít vzájemné shody v podpoře jejich existence.

 

b) Územní systém ekologické stability (ÚSES):

V současné době není zástupcům společnosti známo zakomponování prvků ÚSES do schválených změn územních plánů. Skutečností ovšem je, že ÚSES je na území orlického panství rozpracován a pravděpodobně již schválen zadáním přes linii odboru OŽP Krajského úřadu Jihočeského kraje a ORP Písek s financováním z veřejných zdrojů. Bohužel schvalovací proces se děje bez vědomí vlastníka či jeho zástupců a tím bez možnosti uplatnění věcných připomínek. Existence návrhu ÚSES je i tak promítnuta do projektu schválených LHP.

c) NATURA 2000

NATURA 2000 – ptačí oblast „Údolí Otavy a Vltavy“ byla vyhlášena vládním nařízením č. 607/2004 z 27.10.2004 na 65% území lesního majetku LHC Orlík nad Vltavou a jak to v těchto náležitostech bývá bohužel obvyklé, bez vědomí vlastníka a možnosti věcných připomínek. Na rozsáhlém území byly upřesněny pouze dvě teoretické lokality hnízdění výra velkého a tím i časové omezení hospodaření v těchto lokalitách a to v zájmovém území středočeského kraje.

17.07.12


Další články sekce Lesnictví

Prodej dřeva